Ukupno 73 arhivska fonda iz razdoblja Dubrovačke Republike (1022. – 1808.) upisani su na UNESCO-vu listu “Sjećanje svijeta”

„Sjećanje svijeta“ jedan je od vrijednih UNESCO-ovih programa koji ima za cilj skrbiti o svjetskoj baštini, učiniti je dostupnom široj javnosti te doprinijeti rastu svijesti o njezinoj sveopćoj vrijednosti. Nakon procesa evaluacije kandidature, a na temelju preporuke Međunarodnoga savjetodavnog odbora te potvrde Izvršnoga odbora, svi arhivski fondovi iz vremena Dubrovačke Republike (1022. – 1808.) upisani su u prestižnu listu „Sjećanje svijeta“. Zapisati i kontinuirano skrbiti o zapisanome, čak i onome koje više nema neposrednu, praktičnu vrijednost, rijetka je odlika. Ona svjedoči o vrlo razvijenoj svijesti da oni odnosi koji su jednom uređeni i potom zapisani te ovjereni autoritetom vlasti imaju dugosežnu snagu i otpornost na nestalnost povijesnih zbivanja: na ratove, bolesti, moćne susjedne sile, omogućujući time kontinuitet upravljanja zajednicom. Tako sačuvano arhivsko gradivo, sada konačno prepoznato kao dio svjetske baštine, ne svjedoči jedino o državno-pravnom ustroju Dubrovačke Republike niti samo o iznimno razvijenu konzularnom i uopće diplomatskom sustavu vanjskih odnosa, ono je izuzetan izvor za razumijevanje svakodnevnoga života jedne zajednice u formi grada države na razmeđu Mediterana i Balkana. Državni arhiv u Dubrovniku, kao institucija u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, iznimno je ponosna na to da je njezino arhivsko gradivo danas dio respektabilne UNESCO-ove liste „Sjećanje svijeta“ te to prepoznaje kao poticaj daljnjemu radu, nasljedujući svoje predšasnike u ljubavi i skrbi za našu baštinu koja traje eto već punih tisuću godina. 

Popis arhivskih fondova Dubrovačke Republike možete preuzeti u PDF obiku na:

Arhivski fondovi Dubrovačke Republike (Hrvatski)


A total of 73 archival fonds from the period of the Dubrovnik Republic (1022. – 1808.) are included in the UNESCO “Memory of the World” register.

“Memory of the World” is one of UNESCO’s valuable programs that aims to facilitate the preservation of the world’s documentary heritage, make it accessible to the general public and enhance public awareness of its universal value. After the process of evaluation of the application, based on the recommendation by the International Advisory Committee, and the endorsement by the Executive Board, all archival holdings from the time of the Dubrovnik Republic (1022–1808) have been entered onto the prestigious list “Memory of the World”. Inscribing and continuously taking care of the inscribed, even one that no longer has immediate, practical value, is a rare feature. It testifies to a very developed awareness that those relations that are once arranged and then documented and certified by the authority of the establishment have long-term strength and resilience to the vicissitudes of historical events; to wars, diseases, powerful neighbouring forces, thereby enabling continuity of community governance. Archival material preserved in this way, now finally recognized as part of the World Heritage, does not testify only to the state-legal structure of the Dubrovnik Republic, nor only to the exceptionally developed consular and diplomatic system of external relations in general, but it is an exceptional source for understanding the everyday life of a community in the form of a city-state at the crossroads of the Mediterranean and the Balkans. The State Archives in Dubrovnik, as an institution under the authority of the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, is exceptionally proud of the fact that its archival material is today part of the respectable UNESCO’s “Memory of the World” Register, and recognizes this as an incentive for further work, following its predecessors in their love and care for our heritage, which has been going on for a thousand years.

Please use the link below to download the list of archival fonds of the Dubrovnik Republic in PDF format:

Archival fonds of the Dubrovnik Republic (English)


Skip to content