Djelatnost i područna nadležnost

Sukladno odredbama  Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ( (NN 61/18) , (NN 98/19) Državni arhiv u Dubrovniku, sa sjedištem u palači Sponza, obavlja arhivsku službu na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno jedinica lokalne samouprave:

– gradova: Dubrovnik, Korčula, Metković, Ploče i Opuzen
– općina: Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Orebić, Smokvica, Lumbarda, Blato, Vela Luka, Mljet, Lastovo, Slivno, Pojezerje, Zažablje i Kula Norinska

U sklopu Arhiva djeluju i dva arhivska sabirna centra: ASC Metković-Ploče-Opuzen u Metkoviću i ASC Korčula-Lastovo u Žrnovu na o. Korčuli.

Državni arhiv u Dubrovniku provodi mjere zaštite javnog arhivskog i registraturnog gradiva nastalog djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, te privatnog arhivskog gradiva koje je nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba, ukoliko nije nastalo u obavljanju javnih ovlasti ili u obavljanju javne službe i ako nije u državnom vlasništvu.

U obavljanju zadaća utvrđenih Zakonom, Državni arhiv u Dubrovniku:

 • provodi mjere zaštite arhivskog gradiva u arhivu i brine za njegovu sigurnost,
 • sređuje, popisuje i objavljuje arhivsko gradivo te ga daje na korištenje,
 • obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva koje se nalazi izvan arhiva i određuje mjere njegove zaštite,
 • preuzima javno arhivsko gradivo,
 • prikuplja privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom,
 • obavlja sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskog gradiva
 • daje podatke, izdaje ovjerene preslike gradiva te ovjerene prijepise iz dokumenata na zahtjev korisnika,
 • izrađuje i objavljuje obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke,
 • organizira predavanja, tečajeve i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja za djelatnike u pismohranama,
 • priređuje izložbe, predavanja i provodi druge oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost,
 • surađuje s drugim državnim arhivima, kulturnim i znanstvenim ustanovama te srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe,
 • objavljuje gradivo i izdaje druge stručne publikacije iz svoga djelokruga,
 • organizira stručne skupove, sudjeluje u ostvarenju znanstvenih i stručnih projekata drugih ustanova,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima
Skip to content