Javna nabava

JAVNA NABAVA


Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta po ZJN 2016. obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Predstavnikom naručitelja u smislu ZJN 2016 smatra se:

1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog, upravljačkog  ili nadzornog tijela naručitelja,

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu i

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3.  kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Odredbe o sukobu interesa iz članka 76 ZJN 2016. primjenjuju se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz  točke 1. (čelnika tijela naručitelja, člana upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela naručitelja).

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Državni arhiv u Dubrovniku kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Državni arhiv u Dubrovniku kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Plan nabave za 2024. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2024. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr

Plan nabave za 2023. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2023. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2022. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2022. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Plan nabave za 2021. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2021. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Plan nabave za 2020. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2020. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Plan nabave za 2019. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.


Poziv na dostavu ponude – Projekt sanacija Sponze

Odluka o izboru povjerenstva -javna nabava Projekt sanacija Sponze

Obrazac 2 – Troškovnik

Obrazac 3 – Ponudbeni list

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave

Plan nabave 2018.

Odluka o imenovanju povjerenstva

Ponudbeni list-usluga

Poziv na dostavu ponude

Plan nabave 2017 u DAD

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u DAD

Skip to content