OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA U POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU

U postupku Javnog natječaja za prijem zaposlenika: Arhivist (m/ž) – 2 izvršitelja/ce na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Državni arhiv u Dubrovniku, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 78/2022 od 6. srpnja 2022.g., pozivaju se na testiranje kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem odnosno kandidati kojima nije upućena obavijest o neispunjavanju uvjeta, o neurednosti ili nepravodobnosti prijave na Javni natječaj.

Pisano testiranje održat će se dana 25. srpnja 2022.g. u 10:00 sati, u Državnom arhivu u Dubrovniku, na adresi: Dubrovnik, Sv. Dominika 1 ( Sponza), 1. kat (čitaonica).

Razgovor (intervju) održat će se dana 27. srpnja 2022.g.,( kandidati će se osobno pozvati i biti obaviješteni o točnom vremenu ), u Državnom arhivu u Dubrovniku, na adresi: Dubrovnik, Sv. Dominika 1 ( Sponza), 1. kat (salon).

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje:

 1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, NN 98/19)
 2. Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)
 3. Pravilnik o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/19)
 4. Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
 5. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
 6. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)

PRAVILA TESTIRANJA:

 1. Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

UPOZORENJE:
Kandidati koji dođu u zgradu Državnog arhiva u Dubrovniku nakon početka vremena predviđenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove na poziv za testiranje i intervju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i onaj kandidat koji tijekom provjere i testiranja remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat/a kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu u svrhu dokazivanja identiteta

 1. Po utvrđivanju identiteta, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajući prostor gdje će se održavati testiranje.

Molimo ponesite kemijske olovke

 1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje; – razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 3, bit će udaljen/a s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

 1. Na intervju se pozivaju kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate pisanog testiranja (najviše 10 kandidata), u slučaju manjeg broja kandidata (manje od 10) na intervju se poziva manji broj kandidata. Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje su se prijavili, komunikacijske vještine te stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 2. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata dostavlja ravnateljici Državnog arhiva u Dubrovniku, uz naznaku osoba koje sukladno posebnim propisima imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima.

6.Konačnu odluku o odabiru donosi ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku.

7.O rezultatima natječaja kandidati biti će obaviješteni na isti način i u istom roku.

 1. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Navedenu obavijest možete preuzeti i u PDF formatu na sljedećoj poveznici:

Skip to content