Javni natječaj za prijem zaposlenika

Na temelju članka 12. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (Klasa: 112-01/22-01/0197, Urbroj: 532-02-01/1-22-02 od 27. svibnja 2022.g.), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Dubrovniku i Pravilnika o načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Državnog arhiva u Dubrovniku, ravnateljica Arhiva  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem zaposlenika:

  1. Arhivist (m/ž)  – 2 izvršitelja/ce na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

– završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij kao i visoka stručna sprema VII/1, društvenog ili humanističkog usmjerenja, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 46/07, 45/09, 63/11)

– stečeno stručno zvanje arhivist, odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa

– jedna godina radnog iskustva u stručnim poslovima čuvanja, obrade i korištenja dokumentarnog  i arhivskog gradiva

– sklonost istraživačkom i timskom radu

– aktivno znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika

– temeljna osposobljenost za rad na računalu

– probni rad od 6 mjeseci

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome)

– dokaz o državljanstvu ( ovjerena preslika domovnice ili e-zapis iz knjige državljana)

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o radnom iskustvu ( ovjerene preslike ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio)

– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije ( ne stariji od 30 dana)

– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 6 mjeseci ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena preslika), ako je stručni ispit položen

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati i biti izabrani kandidati muškog i ženskog spola.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/171, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: (LINK)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.
O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Državnog arhiva u Dubrovniku www.dad.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.


Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

U prijavi za natječaj kandidati su dužni navesti točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom pošiljkom ili izravno na urudžbeni zapisnik u Državnom arhivu u Dubrovniku  u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, Svetog Dominika 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto Arhivist“.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Državnom arhivu u Dubrovniku da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU

RAVNATELJICA NIKOLINA POZNIAK

Skip to content