Javni natječaj za prijem zaposlenika

Na temelju članka 12. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (Klasa: 112-01/24-01/0073, Urbroj: 532-02-01/1-24-02 od 12. ožujka 2024.g.), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Dubrovniku i Pravilnika o načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Državnog arhiva u Dubrovniku, ravnateljica Arhiva  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem zaposlenika:

  1. Čistačica/spremačica (m/ž)  – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

– NKV, niža stručna sprema

– probni rad 1 mjesec

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:

– podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e- pošte

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće preslike dokumentacije kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis

– dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice ili e-zapis iz knjige državljana)

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( presliku završne svjedožbe)

– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 6 mjeseci ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom ne starije od 6 mjeseci)

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije ( ne stariji od 30 dana)

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati i biti izabrani kandidati muškog i ženskog spola.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/171, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu razgovora, kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, elektroničkom poštom, najmanje tri dana prije održavanja istog. DADU pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam)  dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Državnog arhiva u Dubrovniku.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Dubrovniku , na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, Vukovarska 16 A, 20 000 Dubrovnik s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto čistačica/spremačica“. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                          Državni arhiv u Dubrovniku   

    Ravnateljica

Nikolina Pozniak

Preuzmite dokumenticiju: Javni natječaj

Link na oglas na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Skip to content