Novosti
 
 
 
NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU
24.05.2013.
Temeljem članka 40 i 41 Zakona o ustanovama (NN  76/93, 29/97 i 47/99), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), te članka 28 Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, raspisuje se 
N A T J E Č A J za izbor  
ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku.
                                                                     
DRŽAVNI  ARHIV U DUBROVNIKU   Svetog Dominika 1,
                            tel. 020/321 032,   tel.fax  020 321 060
 
Klasa: 612-06/01-13-96
Ur.broj: 2117-33-01-13-273
 
Dubrovnik, 16. svibnja 2013.g.
 
Temeljem članka 40 i 41 Zakona o ustanovama (NN  76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), te članka 28 Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku
 
Uvjeti:
-          za ravnatelja arhiva može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja  na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske46/07 i 45/09, 63/11)
-          položen stručni ispit iz arhivske  struke,
-          objavljeni vrijedni, stručni i znanstveni radovi,
-          isticanjem stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
-          iznimno temeljem čl. 54. st.3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana imenovanja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08),
 
Uz prijavu pristupnici dužni su priložiti:
-          dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku),
-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjereni preslik)
-          domovnica (izvornik ili ovjereni preslik)
-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
-          životopis
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Dubrovniku na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, Sv. Dominika 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.
O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                                                                                                                                                          Državni arhiv u Dubrovniku